Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη μόνιμου προσωπικού

9 Ιούν

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πίνακας θέσεων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ 2018