Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Πανωραία Μανούση

Αντιπρόεδρος: Γιόγιακα Γαρυφαλλιά

Γραμματέας:  Τακόγλου Γεωργία

Ταμίας: Μανιάς Γεώργιος

Μέλος: Δούρου Μαρία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Χαλκιά

Ευσταθία Κρίκου

Ελένη Ζάχου