Η Ειδικότητα

Η ειδικότητα επαγγελματικής κατάρτισης  «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» παρέχεται στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 και από το 2019 υπάγεται στην μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας « Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» εργαζόμενοι σε όλα τα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, προστατεύουν τα μνημεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα έργα τέχνης, τα πολιτιστικά αγαθά, τις συλλογές, τα εκθέματα και εν γένει την περιουσία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, από πράξεις και καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τους ή/και από την πιθανότητα μερικής ή /και συνολικής απώλειας τους.

Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας, βάσει της θεωρητικής και τεχνικής τους κατάρτισης, εργάζονται διαθέτοντας τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα.:

  1. Ασκούν το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.
  2. Λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  3. Εφαρμόζουν βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
  4. Γνωρίζουν τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.
  5. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης.
  6. Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης
  7. Αντιμετωπίζουν με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά και γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.