Επισημάνσεις σχετικά με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού

21 Φεβ

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 με το Π.Δ. 4 εκδόθηκε ο Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Παραθέτουμε τα κύρια σημεία που αναφέρονται στον κλάδο του Φύλακα Αρχαιοτήτων καθώς και ότι αφορά στη Φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα του συγκεκριμένου Οργανισμού.

Στο άρθρο 19 αναφέρεται το Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Φύλαξης το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στο άρθρο 25 αναφέρονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες στις οποίες συγκροτείται Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης:
1.Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και νήσων 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας 5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας 6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας 7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας 8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος 10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 12. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 13. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Φύλαξης

Το Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, οι οποίες εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο. Επιπλέον μεριμνά για την ευταξία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και εν γένει για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού, όπως επίσης συντονίζει τους ορισμένους υπεύθυνους αρχιφύλακες.
Του Γραφείου ορίζεται επικεφαλής υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ εποπτεύει και συντονίζει τους κατά τόπους υπευθύνους αρχιφύλακες αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Σε όσες οργανικές μονάδες δεν συγκροτείται το σχετικό Γραφείο, οι αρμοδιότητές του αποτελούν καθήκοντα των ορισμένων ως υπευθύνων αρχιφυλάκων, οι οποίοι αναφέρονται στον εκάστοτε Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας. Ο υπεύθυνος αρχιφύλακας αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή μουσείου είναι υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων είναι αρμόδιος για: την ασφάλεια, τη φύλαξη αρχαιολογικών μουσείων, χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων. Συντονίζει και εποπτεύει το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης του. Επιπλέον, μεριμνά για την ευταξία και εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κλάδου/ Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης. Ο αρχιφύλακας οφείλει να συνδράμει το έργο των τμημάτων των ΕΦΑ και ΕΠΥ, ενώ είναι δυνατόν να επικουρείται στο έργο του από αναπληρωτή/ες αρχιφύλακα, οι οποίοι, κατόπιν πρότασης του, ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου των ΕΦΑ και ασκούν τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται. Εφόσον στην ΕΦΑ λειτουργεί Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης τότε ο/οι αρχιφύλακες συνεργάζονται άμεσα και καθημερινά με τον προϊστάμενο του Γραφείου στον οποίο αναφέρονται.

Στο άρθρο 74 αναφέρονται οι Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και στο άρθρο 75 αναφέρονται οι Οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου προσωπικού:

Σε ότι αφορά στον κλάδο μας οι θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Θέσεις μόνιμου προσωπικού:
Κλάδος ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης
ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 1533
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: 231
Θέσεις αορίστου Προσωπικού:
Ειδικότητας Φύλαξης – Πληροφόρησης
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 507
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: 105
Συνολικά οι θέσεις μόνιμου και αορίστου προσωπικού στον κλάδο Φύλαξης Αρχαιοτήτων είναι 608 επιπλέον σε σχέση με τον προηγούμενο οργανισμό.

Στο άρθρο 79 ορίζονται τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης:
Για την ειδικότητα των Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, πέραν των οριζομένων στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής.

Στο άρθρο 80 ορίζονται τα προσόντα τμηματάρχη φύλαξης:
Στο Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Φύλαξης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδ. Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.

Και τα προσόντα του υπεύθυνου Γραφείου φύλαξης:
Στο Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης ορίζεται επικεφαλής υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης/Πληροφόρησης ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων με τουλάχιστον 20ετή προϋπηρεσία.

Ολόκληρο τον νέο Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορείτε να δείτε στο ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2018