Επαναφορά της ειδικότητας “Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων” στα Δημόσια ΙΕΚ

1 Αυγ

Σύμφωνα με τον Νόμο Τεύχος Β 1154/06-05-2014 στο άρθρο 3 ορίζεται η επαναφορά της ειδικότητας “Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων” στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/Α΄/3−4−89 «Διάρθρωση και
αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Λαϊκής Επιμόρφωσης».
2. Tην αριθ. 264/11−01−1995 (ΦΕΚ 41 Β΄/24−1−1995) Υπουρ−
γική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος
υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα−
τέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21−9−2010)
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
118 Α΄/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει−
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17, 18, 23 και 24 του Ν.
4186, (ΦΕΚ 193/Ά/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του άρθρου 44
παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις
του άρθρου 11, παρ. 1, περ. 12 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
Α΄) «Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα−
ραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25−6−2013 «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25−6−2013 «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 90595/ΣΤ5/
5−7−2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5−7−2013 «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κε−
δίκογλου».
10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
10629/17−9−2013, (ΦΕΚ 2599/B/15−10−2013) «Ίδρυση Δημο−
σίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».
11. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτή−
των στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ):

Βοηθός Σκηνογράφου−Ενδυματολόγου σε αντικατά−
σταση της Τέχνης σκηνογραφίας−ενδυματολογίας
Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής
Μηχανικός Σκηνής−Φροντιστής
Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου
Τεχνικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώ−
σεων
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οποιαδήποτε προσπάθεια συσχέτισης ή ταυτοποίησης της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων με άλλη ειδικότητα, είναι αφελής, φαιδρή και οπωσδήποτε υπονομευτική.

Η ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι σαφής -όπως ασφαλώς ορίζεται και στον τίτλο της- διαχρονική και απευθύνεται σε συγκεκριμένους χώρους.