Εκδόθηκε το ΦΕΚ για πέραν του πενθημέρου απασχόληση και για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

8 Απρ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 953 με ημερομηνία 7/4/2016 που καθορίζει τις ώρες απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό και καθαριότητας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994) των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2016. Το ΦΕΚ έχει ισχύ από τη δημοσίευση του και μέχρι τη συμπλήρωση επτά (7) μηνών.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 953