Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές Ι.Ε.Κ

12 Ιούλ

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε
σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.

Το ∆.Σ. του Οργανισµού µε την µε αριθµ.1649/31/14-06-2016 απόφασή του αποφάσισε τα εξής:
Α. Kάνει δεκτή την µε αριθµό 3374/13-6-2016 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας
του Οργανισµού αναφορικά µε το θέµα «αν οι σπουδαστές των Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης του
άρθρου 3 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 1545/1985, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30
παρ.4 του Ν. 4144/2013 και ισχύει».

Β. Όσον αφορά στους τακτικά επιδοτούµενους και εγγεγραµµένους ανέργους
σπουδαστές των Ι.Ε.Κ., δυνάµει αφενός της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τακτική
επιδότηση ανεργίας και αφετέρου της αποκλειστικής αρµοδιότητας του για την
οργάνωση του µητρώου µη επιδοτούµενων ανέργων, εγκρίνει τα εξής:

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο: ΕGKYKLOS OAED IEK