Διαδικασίες Έκδοσης Προκήρυξης (άρθρο 29 του Ν. 4765/2021)

26 Μαρ

Το ΔΣ του Πανελλήνιου Σωματείου Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων θέτει εις γνώση όλων των άμεσα ενδιαφερομένων για την επερχόμενη προκήρυξη τακτικού προσωπικού 450 θέσεων φυλακτικού προσωπικού στο ΥΠΠΟΑ που αναμένεται να εκδοθεί, την σταθερή του δέσμευση στο να διατηρηθεί η απόλυτη νομιμότητα στις διαδικασίες έκδοσης της προκήρυξης και στο να τηρηθούν ιδιαίτερα τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4765/2021 σχετικά με την  μοριοδότηση των υποψηφίων.

Ο παραπάνω νόμος- πλαίσιο των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, που περιλαμβάνει  και τις ρυθμίσεις για τις θέσεις συμπολιτών μας ΑΜΕΑ σε προκηρύξεις κλάδων/ειδικοτήτων Δ.Ε. Φύλαξης αλλά και  του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και των κλάδων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Τεχνικών, Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, και Υ.Ε. Υγειονομικού Προσωπικού, έχει ψηφιστεί από τον Νοέμβριο του 2021 και ισχύει για όλο το Δημόσιο και όχι ειδικά για την προκήρυξη του ΥΠΠΟΑ.

Η δέσμευση μας για την τήρηση της νομιμότητας έχει εκφραστεί και στην συνάντηση που είχαμε με τον ιδιαίτερο γραμματέα της Υπουργού τον Οκτώβριο του 2022 καθώς και σε μεταγενέστερη συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2023, όπου ζητήθηκε να τηρηθεί το άρθρο 29 χωρίς καμία παρέκκλιση.

Οποιαδήποτε μεθόδευση ή τροποποίηση  στα κριτήρια μοριοδότησης (Πχ, εμπειρία, βαθμός πτυχίου κτλ)  εκτός των όσων αυστηρώς προβλέπονται, ενδέχεται να οδηγήσει στην αναστολή υλοποίησης της προκήρυξης λόγω προσφυγών στο ΣΤΕ, καθώς η κάθε προκήρυξη αποτελεί εφαρμοστική πράξη και δεν επιδέχεται διαφοροποιήσεις στα πάγια μέρη και στα παραρτήματα αυτής.

Στόχος μας είναι να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι οι πιστοποιημένοι συνάδελφοι χωρίς διακρίσεις και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ισόβαθμα όλη την εμπειρία που έχουν αποκτήσει χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς.

Ευρύτερη επιδίωξη μας είναι η έκδοση μιας ακόμα ανάλογης σε αριθμό προκήρυξης σε βάθος τριετίας, ώστε να απορροφηθεί όλο το προσωπικό που εργάζεται με συμβάσεις, διασφαλίζοντας μόνιμη και σταθερή θέση εργασίας για όλους.