Έγγραφο του Συλλόγου προς τον ΟΑΕΔ σχετικά με Σπουδαστές ΙΕΚ και έκδοση κάρτας ανεργίας

25 Μαρ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από τις αλλεπάλληλες καταγγελίες σε βάρος των σπουδαστών ΙΕΚ της ειδικότητάς μας, σχετικά με την έκδοση και κατοχή κάρτας
ανεργίας απέστειλε έγγραφο στον ΟΑΕΔ με κοινοποίηση στον Υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο και την Αν. Υπουργό Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου, ώστε να λάβει
συγκεκριμένες διευκρινίσεις. Επίσης έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες και επαφές ώστε να γνωστοποιήσει και και να επισημάνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης στο “ήδη γνωστό” πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο νόμος ν. 4144/2013, όπου στερεί το δικαίωμα από τους σπουδαστές των ΙΕΚ να εκδίδουν και να κατέχουν κάρτα ανεργίας.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Θέμα: «Διευκρίνιση σχετικά με Σπουδαστές ΙΕΚ και έκδοση κάρτας ανεργίας».

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ζητά από τον ΟΑΕΔ να απαντήσει εγγράφως σχετικά με το που βασίζεται ώστε να χαρακτηρίζει τους σπουδαστές ΙΕΚ «μη διαθέσιμους για εργασία» «ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είναι διαθέσιμοι προς απασχόληση στην αγορά εργασίας» και επομένως δεν τους επιτρέπει να εκδίδουν ή να κατέχουν κάρτα ανεργίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Πιο αναλυτικά:
Με το υπ’ αριθ. 2901/14-01-2014 έγγραφό σας, θεωρείτε ότι οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, να θεωρούν το δελτίο ανεργίας τους ή να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων, με τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τακτική επιδότηση ανεργίας, «ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είναι διαθέσιμοι προς απασχόληση στην αγορά εργασίας».

Για να τον ανωτέρω ισχυρισμό σας επικαλείσθε τον ν. 1545/85 (αρ. 3, παρ. 2), που αναφέρει ότι «δεν θεωρούνται άνεργοι οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση». Η διάταξη αυτή, όμως, τροποποιήθηκε με τον ν. 4144/2013 (αρ. 30), με τον οποίο αφαιρέθηκε από το εδάφιο αυτό η δεύτερη περίπτωση.

Επίσης, επικαλείσθε τον κανονισμό (Ε.Κ.) με αριθμό 1897/2000, για τον λειτουργικό ορισμό της ανεργίας (παράρτημα Ι, παράγραφος 2), όπου αναφέρεται ότι «τα άτομα χωρίς εργασία που συμμετέχουν σε σπουδές ή σε κύκλους κατάρτισης δεν θεωρούνται άνεργοι». Όμως η συγκεκριμένη παράγραφος επιτρέπει στους καταρτιζόμενους να θεωρούνται άνεργοι, υπό τους όρους που καθορίζει η παράγραφος 1 του ανωτέρω παραρτήματος του κανονισμού και συγκεκριμένα εφόσον είναι «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας». Ασφαλώς γνωρίζετε ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Η εκτίμηση ότι οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ δεν ικανοποιούν τους παραπάνω όρους συνιστά αυθαίρετη ερμηνεία. Στην πραγματικότητα οι καταρτιζόμενοι είναι «διαθέσιμοι για εργασία», μιας και ο κανονισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΦΕΚ 1807/Β/02-07-2014), αναφέρει στο άρθρο 9, παρ. 5: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από 14 έως 26 ώρες ανά εβδομάδα». Επιπλέον, τα ΙΕΚ λειτουργούν κατά κανόνα τις απογευματινές ώρες. Είναι, επομένως, εμφανής η δυνατότητα να εργάζονται οι καταρτιζόμενοι, παράλληλα με τη φοίτησή τους.

Επιπροσθέτως τα ίδια χαρακτηριστικά κατέχουν οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων στους οποίους όχι μόνο επιτρέπεται η κατοχή και η έκδοση κάρτα ανεργίας, αλλά αυτό αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στα Εσπερινά Λυκεία.

Επειδή τα παραπάνω δεδομένα συνιστούν μεροληπτική διάκριση σε βάρος των καταρτιζόμενων που φοιτούν στα ΙΕΚ , παρακαλούμε για την υπεύθυνη απάντησή σας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Κρασσάκη

Η Γραμματέας
Μαρία Νώτη