Ερώτημα του Συλλόγου προς το ΑΣΕΠ περί 60μηνου

27 Μαρ

Ο Σύλλογος υπέβαλε το εξής ερώτημα προς το ΑΣΕΠ, σχετικά με το 60μηνο και τα κωλύματα που ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4049/12:

Θέμα: «Διευκρινίσεις περί 60μηνου».

Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 οπότε και ψηφίστηκε από τη Βουλή το Νομοσχέδιο για την «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049) στο άρθρο 40 προβλέπεται:

Άρθρο 40
«1. Συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή του εποπτευόμενου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων εργαζομένων που απασχολούνται με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ως επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι τεχνίτες σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και έργων τέχνης, ή είναι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε..
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004.
3. Οι περιορισμοί του π.δ. 164/2004 και της παραγράφου 1 του παρόντος δεν ισχύουν στις περιπτώσεις εκτέλεσης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς για την απασχόληση των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έργο.»

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», επιθυμεί να διευκρινιστεί από το ΑΣΕΠ εάν το διάστημα των 5 ετών ή 60 μηνών απασχόλησης αφορά στη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων, δηλαδή στις συμβάσεις στις οποίες δεν μεσολαβεί 3μηνο διάστημα αποχής από την εργασία.

Δηλαδή, πότε ισχύει το κώλυμα 60μηνου, όταν ο υποψήφιος συμπληρώνει με διαδοχικές συμβάσεις χωρίς τρίμηνο κενό τα πέντε έτη ή σε συνολική διάρκεια πέντε ετών.

Επίσης επιθυμούμε να διευκρινιστεί το εξής:
μετά την αναμόρφωση του παραρτήματος προκηρύξεων ΣΟΧ στις 6/8/2014, σχετικά με το κώλυμα 24μηνου που δεν ισχύει πλέον καθώς ισχύει το κώλυμα 24μηνης υπέρβασης, τι ισχύει για το 60μηνο της ειδικότητά μας, δεδομένου ότι ενώ τους πιστοποιημένους απόφοιτους της ειδικότητάς περιορίζει το 60μηνο, παράλληλα οποιοσδήποτε απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να συνάπτει συμβάσεις εσαεί στις θέσεις ημερήσιων φυλάκων και νυτχτοφυλάκων, εφόσον δεν υπάγεται στο κώλυμα 24μηνης υπέρβασης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Κρασσάκη

Η Γραμματέας
Μαρία Νώτη