Ενημέρωση των μελών για το θέμα του 60μηνου

12 Ιαν

Κατόπιν ερωτήματος του Συλλόγου Σπουδαστών και απόφοιτων ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» το οποίο απευθύναμε στο ΑΣΕΠ στις 19/03/2015 ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τον ν. 4049/2012 που αφορά στο κώλυμα 60μηνου, λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Το ΑΣΕΠ μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση και κατόπιν πιέσεων από το Σωματείο μας διαβίβασε το ερώτημά μας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην απάντησή του αναφέρθηκε στα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004 περί 24μηνου, σύμφωνα με το οποίο ερμηνεύεται αντιστοίχως και το κώλυμα 60μηνου.

Βάση και του τελευταίου παραρτήματος του ΑΣΕΠ το κώλυμα 24μηνου ισχύει ως εξής: «Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί διαδοχικώς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ανωτέρω Π.Δ., ήτοι συμβάσεις μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, στον ίδιο εργοδότη (υπηρεσία) με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας (κώλυμα υπέρβασης 24μηνης απασχόλησης)».

Ως εκ τούτου, το ΑΣΕΠ θεωρεί ότι το κώλυμα 60μηνου θα πρέπει να ερμηνεύεται κατ’ αντιστοιχία με το 24μηνο, δηλαδή να μην συμπληρώνονται τα ως άνω κωλύματα, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Ωστόσο το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην απάντησή του προς το Σωματείο μας αναφέρει ότι βάση του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 ο συνολικός χρόνος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου περιορίζεται στους 24 μήνες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για διαδοχικές συμβάσεις ή μη. Επιπλέον, δέχεται και την υπ’ αριθμόν 250/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αναφέρει ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 διαδοχικές συμβάσεις μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταλήγει στο έγγραφό του ότι αρμόδιο να απαντήσει επί του εξειδικευμένου θέματος του 60μηνου, είναι το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεχίσει επίμονα τις ενέργειες για την οριστική διευκρίνιση του θέματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα και χωρίς περιορισμούς η εργασία των πιστοποιημένων συναδέλφων της ειδικότητας.