Διευκρινιστική εγκύκλιος του ν. 4430/2016

10 Μαρ

Το δικαίωμα να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής και μακροχρόνιας ανεργίας οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ), προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ για τον νόμο 4430/2016.

Η έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου, δε δικαιώνει εξ’ ολοκλήρου τους αγώνες του Συλλόγου και των σπουδαστών ως προς την εφαρμογή του νόμου, καθώς δεν καλύπτει το σύνολο των σπουδαστών της ειδικότητάς μας.
Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος θα συνεχίσει να αγωνίζεται προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των σπουδαστών σχετικά με τον νόμο 4430/2016.

Διαβάστε τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ:

Οι προϋποθέσεις για να προσμετρηθεί το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ως χρόνος ανεργίας είναι:

– Να είναι ο άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ, το λιγότερο ένα τετράμηνο πριν από την υπαγωγή του, στο ως άνω πρόγραμμα.

– Να δηλώσει ο άνεργος τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ, πριν από την έναρξή του.

– Να έχουν παρέλθει το λιγότερο δύο ημερολογιακά έτη, από το πέρας της προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης οι άνεργοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας, εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορούν να λαμβάνουν τόσο τις επιδοτήσεις από τα προγράμματα εκπαίδευσης που συμμετέχουν, όσο και το επίδομα ανεργίας.

Εάν όμως δεν συντρέχουν σωρρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε θα αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας, για το διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το χρονικό διάστημα δήλωσης του προγράμματος στον ΟΑΕΔ, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ προβλέπει ότι:

Α. Νέες προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι προτίθενται – από την έναρξη ισχύος του ν.4430/2016 (31/10/2016) και εφεξής – να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, επιδοτούμενα ή μη, θα παραμένουν εγγεγραμμένοι και ο χρόνος κατάρτισης θα μετράται ως χρόνος ανεργίας μόνο εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4144/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 56 του ν.4430/2016, δηλαδή:

α) Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

β) Να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του.

γ) Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Προσοχή: Ως ημερολογιακό έτος ορίζεται το έτος που άρχεται από την 01.01 και λήγει την 31.12 του ίδιου έτους. Για παράδειγμα, συναλλασσόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης την 20/03/2017 θα πρέπει από 01/01/2015 έως και 31/12/2016 να μην έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ενώ εξυπακούεται και κατά το διάστημα μέχρι την 20/03/2017.

2. Σημειώνεται ότι, προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα είναι εκείνα που έχουν στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων, δηλαδή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

3. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 56, του ν.4430/2016 θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ I
Ενδιαφερόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει από 20/03/2017 έως 20/10/2017 αλλά εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων την 20η/12/2016, δεν πληροί την προϋπόθεση α’ της παρ.2 του άρθρου 56 (τετράμηνη ανεργία) και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II
Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος ήδη 4 μήνες και δηλώνει ότι πρόκειται να συμμετάσχει στις 26/03/2017 σε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μετά την 31η/12/2014 (ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) δεν πληροί την προϋπόθεση γ’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ III
Εγγεγραμμένος άνεργος για τον οποίο διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι δεν έχει ενημερώσει εμπροθέσμως την Υπηρεσία πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, δεν πληροί την προϋπόθεση β’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

5. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.56 του ν.4430/2016, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω, θα λαμβάνουν ταυτόχρονα και την τακτική επιδότηση ανεργίας και την αποζημίωση από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα με το ύψος της επιδοτούμενης κατάρτισης και χωρίς οποιονδήποτε συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια, η επιδότηση ανεργίας του θα αναστέλλεται για το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν.δ. 2961/54 και την παρ.1ζ του αρθρ.7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Οργανισμού, το δελτίο ανεργίας του θα διαγράφεται και ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης μετά την άρση του λόγου της αναστολής (ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54 και το άρθρ.10 του ανωτέρω Κανονισμού, και εντός δύο ετών από την έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV
Άνεργος για τον οποίο έχει εγκριθεί δωδεκάμηνη επιδότηση, είναι εγγεγραμμένος δύο μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εντάσσεται σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότησή του αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το δελτίο του διαγράφεται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης της επιδότησης, μπορεί να προσέλθει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, και να αιτηθεί τη συνέχιση της επιδότησής του.

Ομοίως θα αναστέλλεται η επιδότηση λόγω ανεργίας και θα διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχει εμπρόθεσμα ενημερώσει την Υπηρεσία για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αν είχε συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

6. Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, καθώς και για το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιλέξει να είναι κάτοχοι Δελτίου Ανεργίας.

7. Σημειώνουμε ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτά και, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν με εξαρτημένη σχέση εργασίας μετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληρούν τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν λόγω ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή, και σε σχέση με τους σπουδαστές σε Ι.Ε.Κ., θα εφαρμοστεί η παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία: «Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους αντιμετωπίζονται ομοίως ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι», καθώς δεν έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω διάταξη.

Κατά συνέπεια, σπουδαστής σε Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν σε εξαρτημένη απασχόληση και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, και μόνον εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, δύναται να εγγραφεί κανονικά στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας παράλληλα με τη φοίτηση του. Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων αυτής της κατηγορίας που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, και καθώς η κατάσταση του εμπίπτει πλέον σε εκείνη των εγγεγραμμένων – μη επιδοτουμένων- στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, το δελτίο ανεργίας του θα διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα αίτησης επανεγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

8. Για τα άτομα που συμμετέχουν σε κατάρτιση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έτσι, αν δεν εντάσσονται: α) στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 56 του ν.4430/2016, δηλαδή ήταν ήδη εγγεγραμμένοι άνεργοι που ακολούθως συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις της διάταξης ή β) στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, δεν είναι δυνατό να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς δεν θεωρούνται άνεργοι.

9. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει άμεσα οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να προχωρήσουν στην εφαρμογή της εν θέματι διάταξης για τους εγγεγραμμένους ανέργους που από την έναρξη ισχύος του ν.4430/2016, προσήλθαν και υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, ενημερώνοντας για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στην υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρ.56 του ν. 4430/2016.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την τήρησή τους και οι άλλες δύο προϋποθέσεις του άρθρου 56 του ν.4430/2016, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση της διάταξης.

10. Αναφορικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν.4430/2016, περί της κατάργησης της περ. γ’ της παρ.2 του άρθρ.3 του ν.1545/1985, και η οποία δεν επηρεάζει το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου, θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

Β. Μεταβατική περίοδος
Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4430/2016, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι αφότου είχαν εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ, συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας τους, η έναρξη των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου έναρξης ισχύος της διάταξης (δηλαδή πριν την 31/10/2016), διατηρούν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων εφόσον προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έως την 30/06/2017, για να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει.

Έτσι, όσοι ως εγγεγραμμένοι άνεργοι παρακολούθησαν προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και επιθυμούν να θεωρείται ως χρόνος ανεργίας το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, και νομίμως να θεωρούνται ότι έλαβαν την εντός των διαστημάτων αυτών τυχόν επιδότηση ανεργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Υ.Δ., με τα στοιχεία των προγραμμάτων αναλυτικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2016 και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά το διάστημα από 01/5/2016 έως 15/09/2016, εφόσον το δηλώσει εντός της καθορισθείσας προθεσμίας (δηλ. 30/6/2017), ο χρόνος κατάρτισης αναγνωρίζεται ως χρόνος ανεργίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II
Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2014 και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά το διάστημα από 01/9/2014 έως 15/02/2015, εφόσον το δηλώσει εντός της καθορισθείσας προθεσμίας (δηλ. 30/6/2017), ο χρόνος κατάρτισης αναγνωρίζεται ως χρόνος ανεργίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ III
Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2016 και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης από τις 15/10/2016 (ημερομηνία πριν την έκδοση του ν.4430/31.10.2016) και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 15/03/2017 εφόσον το δηλώσει εντός της καθορισθείσα προθεσμίας (30/06/2017), ο χρόνος κατάρτισης αναγνωρίζεται ως χρόνος ανεργίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV
Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2016 και παρακολουθούσε πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης από τις 30/10/2015 έως 01/10/2016 διαγράφεται από την ημερομηνία εγγραφής του (ανάκληση δελτίου) καθώς αποσιώπησε το γεγονός που δεν του έδινε δικαίωμα να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων. Για την περίπτωση αυτή δεν ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 57 του ν.4430/2016 καθώς πρόκειται για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης πριν την εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V
Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/07/2016 και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης από την 01/11/2016 (ημερομηνία μετά την έκδοση του ν.4430/31.10.2016) δεν εμπίπτει στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 57 αλλά πλέον στη ρύθμιση του άρθρου 56 του ν.4430/2016.

Επιπλέον, στην περίπτωση που Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προέβησαν σε ανάκληση επιδοτήσεων ανεργίας πριν την με αριθμ. 1649/31/14-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, που αφορούσε σε σπουδαστές Ι.Ε.Κ., και οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα που τουςπαρείχε η απόφαση του Δ.Σ. να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου εκείνες να προβούν σε ανάκληση των δυσμενών διοικητικών αποφάσεων (απορριπτικών αποφάσεων για τακτική επιδότηση ανεργίας, αποφάσεων ανάκλησης ή διακοπής επιδότησης κτλ), εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 5 της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία: «Εφόσον έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τις ως άνω ρυθμίσεις, πρέπει να ανακληθούν οι πράξεις αυτές με όλες τις απορρέουσες από την ανάκληση έννομες συνέπειες».

Προσοχή: Η παραπάνω εφαρμογή ισχύει για όσους ήσαν εγγεγραμμένοι άνεργοι παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης πριν την ισχύ του ν.4430/2016, ενώ η έναρξη των προγραμμάτων ήταν μέχρι και την 30/10/2016.

Διασαφηνίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ, και όπως περιγράφηκε ανωτέρω, η παρ.5 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, ωστόσο, όσον αφορά στην εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 57 του ν.4430/2016 δεν προβλέπεται η έκδοση νέων ατομικών διοικητικών πράξεων για χορήγηση παροχών. Αντίθετα, δίνεται η δυνατότητα να θεωρηθούν ως χρόνος ανεργίας τα χρονικά διαστήματα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εφόσον είχε προηγηθεί εκ μέρους των ενδιαφερομένων η εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων.

Γ. Έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας
Στις «Βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας» που θα εκδίδονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται ολόκληρο το χρονικό διάστημα ανεργίας του εγγεγραμμένου στο μητρώο, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος της κατάρτισής τους εφόσον τηρούνται οι τρεις (3) προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν.4430/2016.

Ομοίως, για τους επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρ.56 του ν. 4430/2016 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς ο χρόνος εκπαίδευσης και κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας και ταυτόχρονα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας π έχει εγκριθεί, στις «Βεβαιώσεις λήψης επιδότησης ανεργίας» που θα εκδίδονται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται ολόκληρο το χρονικό διάστημα λήψης της επιδότησης ανεργίας συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος της κατάρτισης τους.

Για τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι τρεις (3) προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 56, και εφόσον έχει γίνει αναστολή της τακτικής επιδότησης ανεργίας και διαγραφή του δελτίου ανεργίας, οι αντίστοιχες βεβαιώσεις θα απεικονίζουν τα διαστήματα στα οποία παρέμεινε εγγεγραμμένος ή/και επιδοτήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

Δ. Διαδικασία ενημέρωσης των εγγεγραμμένων ανέργων από τις υπηρεσίες ΚΠΑ2
Σύμφωνα με το ν.4430/2016 οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τις Υπηρεσίες για την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η ενημέρωση των ανέργων σχετικά με αυτήν τη νέα υποχρέωση τους θα γίνει με τους εξής τρόπους:

Κατά την εγγραφή του ανέργου στο μητρώο από τους αρμόδιους υπαλλήλους και από την υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τη σχετική ενημέρωση.

*Μέσω ενημερωτικού σημειώματος, το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά πριν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ανανέωσης.

*Μέσω ενημερωτικού σημειώματος το οποίο θα αναρτηθεί στο portal του Οργανισμού.

Ε. Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων
1. H υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνουν όσοι προσέρχονται προς εγγραφή στο μητρώο ανέργων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3032/52/21.10.2014 απόφαση του Δ.Σ, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3028/10.11.2014, συμπληρώνεται ως προς το περιεχόμενο με την προσθήκη του κειμένου: «Σε περίπτωση που συμμετάσχω σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης οφείλω να ενημερώσω σχετικά την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) πριν την έναρξη του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης (άρθρ. 56 του ν. 4430/2016)» (βλ. Υπόδειγμα 1).

2. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν, σύμφωνα με τα άρθρ. 8 και 10 της υπ’αριθμ. 3701/55/22-11-2011 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν.3996/11, κατά την αίτηση και κατά την εμφάνισή τους κάθε τρίμηνο για τη δήλωση της παρουσίας τους, επιπλέον των ήδη αναφερόμενων στα σχετικά προτυπωμένα κείμενα Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, ότι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή, σε διαφορετική περίπτωση, έχουν ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 του ν.4430/2016.

3. Άνεργος που προτίθεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ πριν την έναρξη του καθώς και ότι πληροί την προϋπόθεση γ’ δηλαδή ότι: «έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής μου σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης» ή ότι: «Δεν έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης».

Αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 57 του ν.4430/16, άνεργος που συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και αιτείται να συνυπολογιστεί ο χρόνος κατάρτισης/εκπαίδευσης στον χρόνο ανεργίας υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (έως 30/06/2017) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 όπου δηλώνει τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχει παρακολουθήσει.