Ανακοίνωση Του Συλλόγου προς τις Κ.Ο. των κομμάτων σχετική με την Τροπολογία με αρ. 2088/66 12.4.2019, του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις»

18 Απρ

Ανακοίνωση
Του Συλλόγου σπουδαστών και αποφοίτων ΙΕΚ με την ειδικότητα:
«Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

Προς: Τις Κ.Ο. των κομμάτων

Με την παρούσα ανακοίνωση εκφράζουμε αρχικά την ικανοποίησή μας καθώς, όπως προκύπτει από τα τρέχοντα αποτελέσματα των επιτυχόντων των προκηρύξεων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού φύλαξης αρχαιοτήτων στο ΥΠ.ΠΟ.Α, για την εαρινή περίοδο του 2019, το προσωπικό της ειδικότητας μας (μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , 5ου επιπέδου εθνικού πλαισίου προσόντων) καλύπτει για πρώτη φορά τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού σε ποσοστό της τάξεως του 85% και άνω.
Οφείλουμε όμως να υπενθυμίσουμε σε άπαντες τους εμπλεκόμενους, ότι είναι τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/2001 προσόντα ΔΕ κατηγορίας εκπαίδευσης που συγκεκριμενοποιούνται στον ΟΜΩΝΥΜΟ τίτλο σπουδών ΔΕ και στην τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Π.Δ.4/2018) και να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας για τις παρερμηνείες που πιστεύουμε πως σκόπιμα μεθοδεύονται από διάφορους κύκλους.
Με αφορμή την υπερψήφιση της ειδικής διάταξη ρύθμισης θεμάτων διαδικασίας , κριτηρίων και επιλογής Υπευθύνων Αρχιφυλάκων και Υπευθύνων Γραφείων Φύλαξης, που έγινε με την τροπολογία με αρ. 2088/66 12.4.2019, του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις», για όσες υπηρεσίες προβλέπονται και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στην διαμόρφωση διοικητικής ιεραρχίας στο κλάδο και στις εργασιακές σχέσεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού φύλαξης, της ειδικότητας « Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» , ο Σύλλογος μας με την παρούσα ανακοίνωση εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την ειδικού τύπου ρύθμιση που παγιώνει νομοθετικά συνθήκες ευνοιοκρατίας ημετέρων .
Ο Σύλλογος δηλώνει απερίφραστα την έντονη διαμαρτυρία του για την παρουσίαση της λειτουργικής θέσης του Αρχιφύλακα και του Επικεφαλής Γραφείου Φύλαξης ως θέσεων που «δεν συνιστούν θέσεις ευθύνης» κατά την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, ενώ είναι κατ’ ουσίαν θέσεις ευθύνης και η Ελληνική νομοθεσία δια του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα προβλέπει την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και αρκεί απλά να εφαρμοστεί. Κάθε άλλη προσέγγιση είναι για εμάς μη αποδεκτή.
Ειδικές ρυθμίσεις, με ειδικές μοριοδοτήσεις συνεντεύξεων , από ειδικές επιτροπές και αναφορές σε τυπικά προσόντα και σε εκπαιδευτική κατάρτιση ως έννοιες συμπληρωματικές και όχι αυτονόητα και θεσμικά ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ σε επερχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, κρίσεις κ.α. προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και η δρομολόγησή τους μόνο, δεν συνάδει με τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αξιοκρατίας , της ισότητας και της διαφάνειας.
Ο Σύλλογος μας καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να καταργήσει την ειδική ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας , κριτηρίων και επιλογής Υπευθύνων Αρχιφυλάκων και Υπευθύνων Γραφείων Φύλαξης που έγινε με την τροπολογία με αρ. 2088/66 12.4.2019, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και να εφαρμόσει τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ακριβώς ως έχει, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν την σημασία της κατοχής τυπικών προσόντων διορισμού στην κατάρτιση αποτελεσμάτων κρίσεων , που δεν μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα αποτελέσματα προσλήψεων ΑΣΕΠ (Κύριοι κι Επικουρικοί πίνακες επιτυχόντων)
Ο Δημόσιος χαρακτήρας του έργου μας, το μέλλον της ειδικότητας μας και η λειτουργική συμπόρευση τακτικού και έκτακτου προσωπικού του κλάδου, στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επιβάλλουν την αποσαφήνιση θέσεων και προθέσεων από κάθε εμπλεκόμενο και φυσικά την δράση του Συλλόγου μας στην κατεύθυνση της προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων που το προσοντολόγιο του δημοσίου διασφαλίζει στην ειδικότητα και τα οποία είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ